بازدید مدیر پروژه مجموعه پدال پژو- سیتروئن از شرکت فولادفام
تاریخ نگارش : 1397/1/29

در بهمن ماه سال 96 سرکار خانمSouad Atiri ، مدیر پرژه مجموعه پدال پژو – سیتروئن در سایت فنی و مهندسی گروهPSA  کشور مراکش ، بازدیدی از شرکت فولادفام انجام دادند. در این بازدید پیشرفت پروژه از نظر ساخت قالب / ابزار و تجهیزات تولیدی ، پنل گیج ها، دستگاه تست و تجهیزات آزمایشگاهی و تهیه و تدوین مدارک مهندسی و کیفی مجموعه پدال مورد بررسی قرار گرفت که در پایان خانم Souad Atiri  از پیشرفت پروژه و همچنین توانمندی های شرکت فولادفام ابراز رضایت کامل داشتند.

شایسته است در پایان از حضور سرکار خانم Souad Atiri در کشور ایران و بازدید از مجموعه توانمندی های شرکت فولادفام قدردانی و تشکر ویژه بعمل آوریم.


بازدید خانم Souad Atiri.png

بازدید : 905 نفر